Điều khoản sử dụng về website www.viecnhanhbinhduong.com . Người sử dụng vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng website này hoặc trước khi mở một tài khoản đăng tin tại www.viecnhanhbinhduong.com (“Tài Khoản”) để biết được các quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình liên quan đến website .

1. Điều khoản chung

– www.viecnhanhbinhduong.com có toàn quyền quyết định việc đăng hay không đăng, tạo hay không tạo tài khoản cũng như việc lưu giữ thông tin khách hàng đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

– Quý khách, người truy cập, đối tác, thành viên khi truy cập trang web này phải có trách nhiệm thường xuyên tham khảo “Điều khoản Sử dụng” này để xem sự thay đổi cập nhật nội dung chính sách, sửa đổi bổ sung mới từ chúng tôi.

– Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không đảm bảo tính chính xác của thông tin được đăng trên trang web này, Đồng thời không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào mà người dùng đăng trên www.viecnhanhbinhduong.com .Người sử dụng đăng trên www.viecnhanhbinhduong.com phải tự chịu trách nhiệm về tin mình đã đăng.

– Người sử dụng có quyền sử dụng tài nguyên trên Website nhưng không nhằm mục đích kinh doanh. Khi sử dụng bất kỳ thông tin nào từ Website này, Người sử dụng phải trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của www.viecnhanhbinhduong.com . Bất kỳ việc sử dụng nào khác trái với quy định tại điểm này, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài liệu nào đều là trái phép nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của www.viecnhanhbinhduong.com

– Chúng tôi có quyền xóa hoặc không duyệt tin đăng mà không cần báo trước với Người sử dụng.

2. Quy định về quy tắc đăng tin

– Người sử dụng được phép đăng tin miễn phí.

– Nếu Người sử dụng có quá nhiều tin đăng trùng lặp nội dung (spam), chúng tôi sẽ khóa tài khoản mà không cần báo trước.

– Tin đăng phải tuân thủ đúng quy định của Nhà nước và Pháp luật hiện hành.

– Tất cả các nội dung, hình ảnh video khi đăng tải phải có chủ sở hữu rõ ràng.

3. Các quy định khác

– Trường hợp bất kỳ quy định nào trong bản Điều khoản sử dụng Website này bị một bản án do tòa án có thẩm quyền tuyên là không có hiệu lực, bất hợp pháp hoặc không thể áp dụng, quy định đó sẽ được coi là bị loại bỏ khỏi bản Điều khoản sử dụng Website này mà không ảnh hưởng đến các quy định còn lại.

– Các điều khoản miễn trách nhiệm đối với www.viecnhanhbinhduong.com được áp dụng cho bất kỳ người nào trình duyệt/truy cập Website này và/hoặc tham gia một thỏa thuận liên quan tới những lợi ích phát sinh từ dịch vụ do www.viecnhanhbinhduong.com cung cấp.

– Trang web có quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung bản Điều khoản sử dụng Website này hoặc quy định sử dụng từng nội dung cụ thể của Website tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của việc quản lý và vận hành Website mà không có nghĩa vụ thông báo cho Người sử dụng. Những quy định sử dụng mới này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải trên Website và được hiểu là đã có sự chấp thuận và tuân thủ của người sử dụng khi người sử dụng truy cập Website.