Các bạn cho biết ” Hai không hai bốn ” là đáp án nào sau đây ?
A. 2024
B. 0044
C. 2044
D. 0024