CÔNG TY TNHH HERCULES VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HERCULES VIỆT NAM
ĐC: số 22, đường số 6, VSIP 2, Hòa Phú , Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương

TUYỂN DỤNG : QA ANALYST / NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Mô tả công việc
– Checking production inspection records(records of quality involve) and QA Inspectors records daily to make sure all info in the records are correct. / Kiểm tra hồ sơ kiểm tra sản xuất (hồ sơ liên quan đến chất lượng) và hồ sơ kiểm tra QA hàng ngày để đảm bảo tất cả thông tin trong hồ sơ đều chính xác.

– Assist QA department Head in handling customer / supplier complaints, internal quality, process audit and preparing quality reports. / Hỗ trợ Trưởng bộ phận QA trong việc xử lý các khiếu nại của khách hàng / nhà cung cấp, vấn đề chất lượng nội bộ, đánh giá nội bộ và chuẩn bị các báo cáo chất lượng.

– Control procedures, forms, work instructions to ensure they are followed up accordingly. / Kiểm soát quy trình, biểu mẫu, hướng dẫn công việc đảm bảo được thực hiện theo đúng quy định.

– Make a statistic monthly about defect/good per delivery to evaluate suppliers. / Lập thống kê hàng tháng về lỗi / hàng hóa trên mỗi lần giao hàng để đánh giá nhà cung cấp.

– To assist in training employee and new recruits, and evaluate their performance regularly. / Hỗ trợ đào tạo nhân viên và nhân viên mới, và đánh giá thể hiện công việc của họ thường xuyên.

– Supervise inspections and testing procedures for incoming raw materials, in process, manufacture and finished goods. / Giám sát các quy trình kiểm tra và thử nghiệm đối với nguyên liệu đầu vào, trong quá trình, sản xuất và thành phẩm.

– To keep track of periodic servicing & calibration of QC equipment, and to monitor the performance of the equipment before & after the servicing/calibration. / Theo dõi việc bảo dưỡng và hiệu chuẩn định kỳ của thiết bị QC và giám sát hiệu suất của thiết bị trước và sau khi bảo dưỡng / hiệu chuẩn.

– Ensure that products, materials, accessories are always identified clearly and preserved in good conditions. / Đảm bảo rằng các sản phẩm, vật liệu, phụ kiện luôn được xác định rõ ràng và được bảo quản trong điều kiện tốt.

– Prepare reports sumarizing quality problems and action taken. / Chuẩn bị báo cáo tổng hợp các vấn đề chất lượng và hành động được thực hiện.

– Promote and monitor quality improvement activities./ Thúc đẩy và giám sát các hoạt động cải tiến chất lượng

– Follow up on updating, recording & reporting of rejecting, repairing, reworking materials, semi-products, finished-products. / Theo dõi việc cập nhật, ghi chép hồ sơ và báo cáo hàng lỗi, sửa chữa, làm lại vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm.

– Review non-conformities found from QC reports or other checking operations and follow up as well as update NCR or SCAR/CAR (if any). / Xem xét sự không phù hợp được tìm thấy từ các báo cáo QC hoặc các hoạt động kiểm tra khác và theo dõi cũng như cập nhật NCR hoặc SCAR / CAR (nếu có).

– To participate in product, process, quality and environmental management system audits and review activities. / Tham gia vào các hoạt động đánh gía nội bộ và đánh giá hệ thống quản lý sản phẩm, chất lượng và môi trường.

– To participate in company activities and projects to achieve company’s goal, targets and requirements. / Tham gia vào các hoạt động và dự án của công ty để đạt được mục tiêu và yêu cầu của công ty.

– Contribute to establishing monthly SOP /WI for QA or Production for process quality improvements. / Góp phần thiết lập SOP / WI hàng tháng cho QA hoặc Sản xuất để cải tiến quy trình chất lượng.

– To assist implement and maintain quality standards and housekeeping procedures. / Hỗ trợ thực hiện và duy trì tiêu chuẩn chất lượng và quy trình vệ sinh nhà xưởng.

– To ensure the implementations and maintaince of Quality Management System such as ISO 9001, FSSC 22000, HACCP and others as per customer requirements , are carriried out accordingly. / Để đảm bảo việc triển khai và bảo trì Hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9001, FSSC 22000, HACCP và các hệ thống khác theo yêu cầu của khách hàng, được thực hiện tương ứng.

– To assist QA department Head on all quality related projects per instructed. / Hỗ trợ Trưởng bộ phận QA về tất cả các dự án liên quan đến chất lượng theo hướng dẫn.

– Implement 5S for QAD weekly . / Triển khai 5S cho QAD hàng tuần

– To carry out any other instructions as directed by the QA Manager. / Thực hiện bất kỳ hướng dẫn nào khác theo chỉ dẫn của Quản lý QA.

* WHAT WE OFFER?

– Friendly working environment, colleagues always support new employees./ Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp luôn hỗ trợ nhân viên mới.

– Many opportunities to learn and develop yourseft./ Nhiều cơ hội học hỏi và phát huy khả năng bản thân.

– 12 annual leaves and other holidays according to the law./ 12 ngày phép năm và nghỉ các ngày lễ Tết khác theo luật.

– 13th month salary./ Lương thưởng tháng 13.

– Working Monday to Saturday (08: 00-16: 30), Break time 1 hour ./ Làm việc thứ Hai đến Thứ Bảy (08:00-16:30), nghỉ trưa 1 tiếng.

Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết
* Education Qualifications:

– Certificate/Degree or equivalent

* Knowledge and Experience:

– Minimum 0-2 years of working experience in QA functions. Graduates are still welcome

– Knowledge in Quality Assurance function

– Proficient with Microsoft Office package such as Word, Excel and PowerPoint

Điện thoại liên hệ: 0274 3865 963 (Line 0 hoặc 38)

Xin lưu ý: Ghi rõ trong hồ sơ ‘Biết đến tin tuyển dụng tại timviecnhanhbinhduong.com’ khi nộp hồ sơ. Xin cảm ơn!

Vui lòng gửi CV về địa chỉ mail nu.do@herculesvietnam.com